Voorwaarden waardebonactie Stichting Led’s Go Green www.heerlijckduurzaam.nl 

Waardebonnen zijn inwisselbaar op www.heerlijckduurzaam.nl. Door een waardebon in te wisselen via deze webshop verbindt u zich zowel aan de Algemene Voorwaarden van Stichting Led’s Go Green. Deze voorwaarden vindt u op https://heerlijckduurzaam.nl/algemene-voorwaarden/ Op verzoek sturen wij u een exemplaar van deze voorwaarden toe, alsook de voorwaarden voor de waardebonactie zoals deze hieronder omschreven zijn.

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing wanneer waardebonnen ingewisseld worden via www.heerlijckduurzaam.nl. Indien u uw persoonlijke waardebon op een andere wijze of via een ander kanaal wenst te verzilveren dan gelden de Algemene Voorwaarden van Winst uit je woning. Deze zijn te vinden op https://winstuitjewoning.nl/actie/voorwaarden/ .

Inleidend 

1.      Deze actie is naar aanleiding van de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik opgezet door de gemeente Gemert-Bakel, in samenwerking met Winst uit je woning en Stichting Led’s Go Green. Met deze actie wil de Gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen. Naast onderhavige voorwaarden is op deze actie de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen’ van de gemeente Gemert-Bakel van toepassing.

2.     Waardebon: De unieke persoonlijke code zoals deze kenbaar is gemaakt bij brief aan bewoners/huiseigenaren van de gemeente Gemert-Bakel. Deze brief is verzonden in de week van 10 november 2020.

3.     Code waardebon: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op een terugbetaling binnen deze regeling. 

4.     Persoonlijke kortingscode: De unieke persoonlijke code die door Led’s Go Green aan de Declarant digitaal verstrekt wordt nadat die zijn/haar waardebon op www.heerlijckduurzaam.nl inwisselt bij het aanmaken van een account.

5.     Declarant: de natuurlijk persoon, zijnde huiseigenaar van een bestaande woning binnen de Gemeente, aan wie een persoonlijke en adres gebonden waardebon is gezonden en door- of namens wie de waardebon met de overige gevraagde gegevens wordt ingediend. 

Geldigheid 

6.     Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager. 

7.     Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar door- of namens de Declarant aan wie de Gemeente Gemert-Bakel de waardebon heeft doen toekomen.

8.     De waardebon heeft een beperkte geldigheid en is uitsluitend in te wisselen vanaf het moment dat de bewonersbrief met hierin de waardebon kenbaar is gemaakt aan de desbetreffende huiseigenaar, tot en met uiterlijk 31 maart 2021Het Rijk heeft bepaald dat waardebonnen geldig blijven tot 31 december 2021. Verzilvering is echter alleen mogelijk wanneer er nog waardebonbudget aanwezig is.

9.     Per bestaande woning en per Declarant kan maximaal één waardebon worden ingewisseld. Een aanvraag kan meerdere producten en/of diensten bevatten. Er wordt nooit meer dan de waarde van de waardebon uitgekeerd.

10.   De waardebon is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten waarvan door Milieu Centraal is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de ‘Productenlijst Waardebonnen Energiebesparing – Regeling Reductie Energiegebruik’ zoals is opgenomen in de subsidieregeling van de Gemeente Gemert-Bakel. Een overzicht van producten en diensten kunt u downloaden op www.heerlijckduurzaam.nl.  Declarant dient desgevraagd te kunnen aantonen dat het gekochte product voldoet aan deze eisen. Indien het product niet voldoet aan de gestelde eisen zal geen terugbetaling plaatshebben. 

11.    De waardebon geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte goederen of diensten, met een maximumbedrag van € 70,00. Indien het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan deze waarde, zal er slechts tot het maximumbedrag van de waardebon uitgekeerd worden. 

12.   Iedere waardebon is eenmalig bruikbaar. Wordt niet het gehele bedrag ineens gedeclareerd, dan komt het restbedrag te vervallen. 

13.   De waardebon is slechts inwisselbaar als waarde van de gekochte goederen of diensten het minimumbedrag, zoals vermeldt in de subsidieregeling van de Gemeente waarbinnen de bestaande woning gelegen is, overstijgt. 

14.   De waardebon is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties, waardebonnen en andere acties van Stichting Led’s Go Green of www.heerlijckduurzaam.nl.   

15.   De waardebon is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld. 

Wijze van declareren 

16.   Alvorens energiebesparende producten door de Declarant kunnen worden gekocht, dient deze aan account aan te maken op www.heerlijckduurzaam.nl. Na registratie en het invullen van de benodigde gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en persoonlijke waardeboncode, ontvangt de Declarant een persoonlijke kortingscode welke recht geeft op een waarde van €70,00 die in mindering kan worden gebracht op het aankoopbedrag in de webshop.  

17.   De persoonlijke kortingscode wordt door de Declarant ingevoerd bij het afrekenscherm en wordt geeffectueerd bij het afrekenen van de webshop-order.

18.   De verkregen persoonlijke kortingscode is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij www.heerlijckduurzaam.nl. Het minimale orderbedrag bedraagt €35,00 per order.

Terugbetaling 

19.   Indien na validatie van gegevens blijkt dat de Declarant zijn/haar persoonlijke waardeboncode al eerder (deels) verzilverd heeft terwijl hij/zij deze waardeboncode ingezet heeft voor een order op www.heerlijkduurzaam.nl, dan wordt aan hem/haar alsnog het bedrag gefactureerd waarop declarant met de persoonlijke kortingscode aanspraak heeft gemaakt.

20.  Declarant gaat expliciet akkoord met het bepaalde in lid 19 van deze voorwaarden door deze voorwaarden bij het plaatsen van de webshop order op www.heerlijckduurzaam.nl onvoorwaardelijk te accepteren.

21.   Betaling van de bedoelde factuur in lid 19 van deze voorwaarden dient door de Declarant binnen 7 dagen na factuur plaats te vinden.

22.  Alleen originele geldige waardebonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op eerste verzoek aan Stichting Led’s Go Green te worden verstrekt. Declarant dient de waardebon (inclusief de unieke code) derhalve zorgvuldig te bewaren. 

23.  Een Declarant kan maximaal één waardeboncode inleveren en derhalve maximaal éénmaal een persoonlijke kortingscode ontvangen. Per adres en per IBAN-rekeningnummer kan maximaal eenmaal verzilvering van de persoonlijke kortingscode plaatsvinden. 

24.  In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen) van de persoonlijke waardeboncode of persoonlijke kortingscode, zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien Declarant ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt. 

Overig 

25.  De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk op 31 maart 2021 31-december 2021 te zijn aangebracht/uitgevoerd door/namens Declarant in/aan de woning waartoe de waardebon is verstrekt. 

26.  De Gemeente, Winst uit je woning en overige betrokken organisaties (en door hen aangewezen personen) behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gedeclareerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en tot energiebesparing leiden. 

27.  Indien de gedeclareerde maatregelen niet zijn uitgevoerd of om enige andere reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, is de declarant verplicht het gedeclareerde bedrag terug te betalen aan de uitkerende organisatie. 

28.  Er geldt per individuele gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de waardebon zijn waarde. In dat geval zal Declarant geen vergoeding ontvangen. 

29.  De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Winst uit je woning waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is. 

30.  Het is niet toegestaan persoonlijke waardebon op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

31.   Indien waardebonnen om welke reden dan ook niet (langer) voor terugbetaling /inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van Led’s Go Green, Winst uit je woning en/of de Gemeente leiden. 

32.  Het is niet toegestaan waardebonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 

33.  Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de waardebon/code ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe waardebon/code. 

34.  Stichting Led’s Go Green behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. Declarant wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een waardebon te raadplegen. Door het indienen van een verzoek om terugbetaling, aanvaardt Declarant de op dat moment geldende (al dan niet gewijzigde) actievoorwaarden. 

35.  Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze actie? Neem dan contact op met Stichting Led’s Go Green.